Loading color scheme

Status kunstgress- prosjektet vårt

Her følger en redegjørelse for "ståa" på vårt kunstgressprosjekt.

 

Bakgrunn

TFK besluttet allerede høsten 2014 å starte et kunstgressprosjekt på Trysil idrettsplass. Behovet for kunstgress gjør seg mer og mer gjeldende ettersom klubben vokser mht antall aktive medlemmer. Dessuten gjør de klimatiske forholdene det vanskelig å spille kamper i en vårsesong som gjerne starter i mars (for de eldste ungdomslagene). På grunn av bruken av både treningsfelt og hovedbane blir gressmattene svært slitt, og utfordringene med vedlikehold er store. Vi har sjelden gode baner noe tidligere enn etter sommerferien, etter at banene har fått stått i ro i 2-3 uker.

Det er Idrettslaget Trysilgutten som eier anlegget ved idrettsplassen. Vedtaket som ble gjort i TFK var å legge kunstgresset på hovedbanen, der hvor idrettslaget har fått lagt sitt tartan-dekke i løpebanen.

Vi fikk prosjektet godkjent av styret i idrettslaget. Videre ble vi enige om at idrettslaget skulle søke Tippemidler til dette prosjektet ettersom ingen av partene ønsket å gå inn i en 30-års leieavtale (som er ett av kravene for dette).

Vi går da i gang med planlegging og undersøkelser på hvordan dekket kan legges. Ola Halvorsen fra Norges Fotballforbund tar turen opp til oss 2 ganger og ulike leverandører kontaktes. Det jobbes også med finansieringen av prosjektet. Tippemidler søkes og vi kommer på prioritert liste hos Idrettsrådet, vi søker også Trysil Kommune om tilskudd uten resultat.

Høsten 2017 beslutter det nye styret i Idrettslaget Trysilgutten å gå bort fra dette vedtaket. De ønsker ikke å stå som formell søker til Tippemidlene, fordi dette vil gå ut over deres egne prosjekter som skal finansieres på samme måte. I tillegg aner de en konflikt mellom fotball og friidrett så lenge dette skal utøves på samme arena, og ønsker av den grunn ikke kunstgress på hovedbanen. Vi har forståelse for dette; sammen jobber vi med det formålet at idrettsplassen skal være et naturlig samlingspunkt og møtested for barn og ungdom.

Beslutning

Etter å ha diskutert diverse alternative plasser, beslutter TFK å legge kunstgressdekke på idrettsplassen, nærmere bestemt det sørlige treningsfeltet. Hovedgrunnen til dette er nærhet til sentrum. Ca 80% av medlemsmassen vår er barn og ungdom, og vi ser det som naturlig at baneanlegget bør være i sykkelavstand for de aller fleste. I tillegg får vi benyttet eksisterende garderobeanlegg og det øvrige anlegget. Det er dessuten et godt flomlysanlegg her som vi vil benytte videre.

Vi har også kommet til enighet med Idrettslaget Trysilgutten om en langsiktig leieavtale over 30 år.

Her vil vi lage en stadion med tribuner for ca 250 tilskuere, med muligheter for utvidelse.

I 5 av de siste 6 årene har treningsfeltet og deler av hovedbanen vært rammet av vårflom. Det betyr at baneanlegget må forhøyes noe. Vi tar høyde for en 100-årsflom og tar sikte på å høyne banenivået med ca 1,2 meter.

Masse til dette får vi av Trysilfjell Utmarkslag / Skistar som holder på å utvide kunstsnøanlegget sitt ved å lage nytt et basseng oppe ved St.Olavstjern i Trysilfjellet. Vi er lovet ca 15.000 m3 knust sten og fjell som er mer enn nok for oss.

Transport av fyllmassen starter opp i disse dager.

Økonomi

Prosjektet har en budsjettert prislapp på kr 4.000.000. Vi finansierer dette blant annet via Tippemidler, støtte fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen samt mva-kompensasjon. I tillegg legges en betydelig egeninnsats inn i prosjektet. Vi forventer å motta tilskudd fra Trysil kommune, ettersom vi har fått positive signaler fra både næringssjef og ass.rådmann. Vi er kjent med at både

Nybergsund IL Trysil og Nordre Trysil IL har mottatt midler for kunstgressbaner. Søknaden om kommunalt tilskudd vil overleveres innen rimelig tid.

Banen

Transporten av fyllmassene er som tidligere nevnt i gang i disse dager. Deretter skal dette jevnes ut med et lag med tynnere masse på toppen før selve gresset rulles ut. Vi håper på å komme langt med massene i sommer. Dersom økonomien tilsier det ønsker vi å legge kunstgressdekket i høst slik at banen er klar for spill når vi kommer til vårsesongen 2019. Det skal ikke legges undervarme her. Vi anser det som ikke økonomisk forsvarlig å ha dette, behov for å ha en bane oppe vinterstid når det er kuldegrader har vi ikke. Vi er medeiere i Trysil Fotballhall som gir oss gode treningsmuligheter på denne tiden av året.

Banen håper vi kan benyttes fra medio mars til ut november måned. Det finnes kjemikalier å bruke for å myke opp kunstgresset dersom dette er nødvendig på vårparten.

I dag brukes gummigranulat på de fleste kunstgressbaner. Vår leverandør Unisport, har alternativer for dette gjennom miljøvennlige ny-utviklede erstatninger. Levetiden på banen er satt til 15 år.

Fakta om Trysil Fotballklubb

Klubben har i 2018 ca 350 aktive medlemmer. Vi har 18 lag representert i seriespill, samt egen lekegruppe for de minste (1.års mikro og yngre) og en treningsgruppe for oldboys. Klubben har vokst betraktelig de siste årene. Vi har som formål at klubben skal være tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn og nivå. Denne breddetankegangen har bidratt til at vi nå er større enn noensinne.

Målsetningen for seniorlaget er å etablere seg i 3.divisjon som et minimumsnivå. Rekrutteringen er bedre enn på mange år, og situasjonen ser meget lovende ut.

Bane for alle

Å få et kunstgressanlegg vil være en meget stor forbedring av treningsfasilitetene. Vi er av den oppfatningen av at det er enklere å få barn og unge i aktivitet så lenge man har gode anlegg. Banen skal være tilgjengelig for alle våre lag og treningsgrupper.

Det eksisterende flomlysanlegget bidrar til å ha treninger utover kveldene slik at alle skal få plass på anlegget.

Vi har tidligere sesonger måtte leid bane av naboklubber rundt oss, spesielt på vårparten før våre egne baner er klare for bruk, og under vårflommen. Her har vi måtte betale kr 1.000-2.000 pr trening og inntil kr 3.000 pr kamp. Dette har vi ikke økonomi til ettersom vi ser på fotball som et lavterskeltilbud, og har bevisst satt treningsavgiften så lav som budsjettet kan tåle. Dette får å sikre at flest mulig får muligheten til å delta. Inkludert i treningsavgiften har vi en klubbdress, dette for å hindre forskjeller i gruppene og for å styrke samhørighetsfølelsen.

I samarbeid med Idrettslaget Trysilgutten har vi den senere tid pusset opp klubbhuset inkludert garderobene. Idrettslaget er godt i gang med utvidelse av anlegget med å lage basketballbane, tennisbane og frisbeebane. I tillegg prosjekteres det en tuftepark og en hinderløype rundt anlegget. Vi har felles tanke om idrettsplassen; å få barn og unge i aktivitet og å gjøre dette til en naturlig møteplass. En kunstgressbane vil kunne komplettere anlegget, og vi vil kunne oppnå større aktivitet enn i dag.